roadbookroad-1agreement billopen-book-top-viewinfinityinfinity-1infinity-2boombomb helptechnical-supportcharityhelp-1 technical-support-1cruise canoedistanceroad-2transportationroad-3splitroutetrophymedal trophy-1 trophy-2 win partners-claping-handscommunitydevelop partnerpartnerslightbulb businessinspirationbusiness-1earlistener salesbusiness-statistics-sketchconstruction quotefightfight-1 boxerboxer-1 fight-2 fight-3boxer-2boxing-glovefight-4fight-5 fight-6boxing-glove-1

Algemene voorwaarden

 • Home
 • Algemene voorwaarden

ALGEMENE AAN- EN VERKOOPSVOORWAARDEN NET-Worx BV

 
 1. ALGEMEEN: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturatie uitgaande van networx BV (verder genoemd networx), en op alle overeenkomsten waarbij networx contractspartij is, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren al­tijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, ten­zij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 2. AANBIEDINGEN – OFFERTES: Alle aanbiedingen en offertes van networx, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden networx niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.
 3. SPECIFICATIES: networx behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecifica­ties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of econ­omische voorwaarden. networx waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecifi­catie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.
 4. PRIJZEN: De prijzen opgegeven door networx zijn gebaseerd op geldende fabriekspri­jzen en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belas­tingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. networx behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan wordt door networx contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.
 5. TRANSPORT: De levering geschiedt in principe vanuit magazijn Mol, tenzij anders over­eengekomen. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van networx verlaten. Elke schade aan of verlies van een product tijdens het transport in opdracht van networx dient integraal verhaald te worden op de transporteur.
 6. LEVERTIJDEN: De door networx vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en bin­den networx niet. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal networx in geval van vertraagde levering in geen geval gehouden zijn tot enige boete. Vertraagde lever­ing geeft de afnemer ook niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de over­eenkomst. Ingeval de afnemer gehouden is tot de betaling van voorschotten voor de lever­ing van een product, geeft het in gebreke blijven van de afnemer networx het recht om de levering van het product uit te stellen totdat de afnemer zijn verplichtingen is nagekomen.
 7. WAARBORG: De klant kan zich ten aanzien van networx slechts beroepen op de garan­tie en de duur daarvan, die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler van een product rechtstreeks ten voordele van de eindgebruikers wordt gegeven. Met betrekking tot pro­ducten waarvoor networx naleveringsservices verleent kan networx de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel deze services verleent. De wijze waarop een defect behandeld moet worden, wordt uitsluitend door de fabrikant van het prod­uct bepaald. De kosten voor het eventuele transport naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. networx kan slechts in een onmiddellijke omruiling van een defect product voorzien als dit door de fabrikant wordt ondersteund. De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van networx, tenzij er voor de betrokken producten stan­daard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is. De garantie betreft materi­aal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van networx. De vervangen onderdelen worden eigendom van networx.
 8. UITSLUITING VAN WAARBORG: Zijn in geen geval gedekt door enige waarborg: de tus­senkomsten van networx tengevolge verkeerd of abnormaal gebruik of bediening van het product; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische in­stallatie en bedrading; vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in een niet passende omgeving en atmosfeer; schade door statische elektriciteit; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties; onterechte oproepen; schade tengevolge van herstellingen, onderhoud, aanpassingen of wijzigingen door personen, daartoe niet door networx vooraf schriftelijk gemachtigd, en de schade die daaruit voortvloeit; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of de­fect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodig­dheden, die niet door networx werden geleverd; elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming; vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage, (zoals bv. lampen, beeldbuizen, …); de vervanging en/of reiniging van media- en ge­bruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten, printkoppen, inkt; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen. Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk. Software op diskette , CD, DVD of andere drager kan nooit omgeruild worden indien de verpakking reeds werd geopend.
 9. INSTALLATIES EN INTERVENTIES: Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door networx zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant ver­eiste bijstand verleent, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door networx afzonderlijk gefactureerd worden.
 10. BETALING: De betaling van alle factuurbedragen dient contant bij levering of afhaling te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling ge­schiedt zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengeko­men, en op de door networx aangegeven wijze. Bij gebreke aan betaling zal op het factu­urbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd zijn, vanaf het ontstaan van de betalingsver­plichting tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van 50 €. networx zal bij wanbetal­ing tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verk­laren en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.
 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van networx heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreem­den, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren ten behoeve van derden.
 12. OVERMACHT: networx zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van networx, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van networx, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat networx in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 13. KLACHTEN: Alle klachten inzake niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken in verband met de geleverde producten en diensten dienen bij de levering aan networx te worden gemeld. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaardt. Voor gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dient binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan eveneens op voormelde wijze te worden gereageerd.
 14. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: networx is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal networx aansprakelijk zijn voor toevallige of on­rechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van networx, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. In geen geval zal networx aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Voor di­recte schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van networx tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het be­drag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt. Ingeval networx onderdelen voor verdere assemblage levert, zal de klant de producten waa­rin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij networx vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet-conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet-conforme werking zijn oorsprong vindt in de door networx geleverde onderdelen. De klant verklaart door networx volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen networx ter zake. networx is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. Bij installaties of prestaties door networx i.v.m. internet, kan networx in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het ge­bruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. Elke klacht vanwege de klant omtrent de dienstverlening van networx dient per aan­getekend schrijven aan networx kenbaar gemaakt te worden binnen de 14 (veertien) da­gen na de tussenkomst van networx waarop de klacht betrekking heeft. networx zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. networx zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de klant. networx zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in natura van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. Slechts indi­en herstel in natura niet mogelijk is, zal networx gehouden zijn tot een schadevergoeding die tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zal zijn dan aangegeven in de polis voor burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer WD/31.909.974-01 aangegaan door networx.
 15. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT: Partijen komen uitdrukkelijk over­een dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.