roadbookroad-1agreement billopen-book-top-viewinfinityinfinity-1infinity-2boombomb helptechnical-supportcharityhelp-1 technical-support-1cruise canoedistanceroad-2transportationroad-3splitroutetrophymedal trophy-1 trophy-2 win partners-claping-handscommunitydevelop partnerpartnerslightbulb businessinspirationbusiness-1earlistener salesbusiness-statistics-sketchconstruction quotefightfight-1 boxerboxer-1 fight-2 fight-3boxer-2boxing-glovefight-4fight-5 fight-6boxing-glove-1

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

ALGEMENE AAN- EN VERKOOPSVOORWAARDEN NET-Worx BV

 
1. Offertes – contract
  • 1.1 De in onze offertes opgegeven prijzen gelden slechts gedurende een periode van 30 dagen vanaf datum van de offerte, tenzij anders wordt aangegeven.
  • 1.2 De prijzen die in onze offertes worden aangegeven, zijn zonder BTW en andere eventuele lasten die ten laste van de klant vallen.
  • 1.3 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen aan productspecificaties als opgegeven, in geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. In dit geval verbindt NET-Worx BV ertoe te streven naar zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product.
2. Timing

De timing en uitvoeringsplannen die in onze offertes en contracten wordt aangegeven, is, tenzij anders overeengekomen, louter indicatief. De klant kan zich dan ook niet op een overschrijding van de termijn beroepen om welkdanige vergoeding ook van ons te vorderen. Vertragingen geven de klant ook niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst te vragen.

3. Betaling
  • 3.1 Tenzij anders bepaald zijn onze facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Mol.
  • 3.2 Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de openstaande factuurbedragen (met een minimum van 40 euro per factuur) en een intrest van 10% op jaarbasis op de openstaande bedragen.
  • 3.3 Bij gebreke aan tijdige betaling van één factuur worden de andere nog openstaande facturen dadelijk opeisbaar, ook als ze dit nog niet waren.
  • 3.4 Bij gebreke aan tijdige betaling van één factuur hebben wij het recht onze prestaties dadelijk op te schorten, waarbij wij tevens geen verdere verlenging van bv. licenties enz. in orde dienen te brengen.
  • 3.5 Betalingen worden eerst aangerekend op openstaande schadevergoedingen wegens laattijdige betaling en op intresten. Vervolgens wordt aangerekend op de hoofdsom waarbij de oudste openstaande facturen eerst worden voldaan.
  • 3.6 Wij behouden ons het recht voor om een voorschot aan de klant te vragen alvorens de bestelling te aanvaarden.
4. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven onze eigendom tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.

Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering ter plaatse in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

5. Transport

De levering geschiedt in principe vanuit ons magazijn te Mol, tenzij anders overeengekomen. De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van NET-Worx BV verlaten. Elke schade aan of verlies van een product tijdens het transport in opdracht van NET-Worx BV dient integraal verhaald te worden op de transporteur.

6. Waarborg – gebreken
  • 6.1 De klant dient zichtbare gebreken dadelijk in te roepen bij levering – installatie bij gebreke waarvan een vordering op die basis laattijdig is.
  • 6.2 Een vordering wegens verborgen gebreken dient te worden ingeroepen binnen een korte termijn en is alleszins laattijdig als deze niet wordt ingesteld uiterlijk binnen de 6 maanden na de levering. De vordering is tevens laattijdig als de garantie die door de leverancier van de producten aan NET-Worx BV gegeven is, verstreken is. Onze gehoudenheid uit hoofde van zichtbare en/of verborgen gebreken is alleszins beperkt tot het herstellen of vervangen van defecte onderdelen, dit naar onze keuze.
  • 6.3 Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor
    • welkdanige schade ook die veroorzaakt wordt door onze lichte fout of deze van onze aangestelden / medewerkers
    • schade die de klant lijdt uit hoofde van winstderving en morele schade, inkomstenverlies, schade-eisen aan derden, verlies van gegevens, enz…
    • Onze aansprakelijkheid is verder alleszins beperkt tot het factuurbedrag van de litigieuze levering / uitvoering van werken waarop de vordering is gebaseerd. Tevens is onze aansprakelijkheid alleszins begrensd tot de bedragen waarvoor wij verzekerd zijn in de polis burgerlijke aansprakelijkheid. Deze beperking geldt niet ingeval van opzettelijke fout van NET-Worx BV of van die van een persoon voor wie NET-Worx BV moet instaan. De beperking geldt evenmin bij een fout wanneer die fout het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast.
  • 6.4 Wij kunnen niet meer aangesproken worden uit hoofde van zichtbare en/of verborgen gebreken en/of wanprestaties als de klant zelf interventies heeft uitgevoerd (of heeft laten uitvoeren door derden) aan door ons geleverde producten / uitgevoerde diensten, alsook ingeval de klant en/of een derde een verkeerd gebruik heeft gemaakt van het geleverde / het uitgevoerde.
7. Intellectuele eigendomsrechten
  • 7.1 De klant kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. Deze rechten zijn ofwel eigendom van ons, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. Wij leveren de officiële licenties waarbij de klant instaat voor de correcte toepassing van de licentievoorwaarden.
  • 7.2 Wanneer wij onder eender welke vorm een werk of installatie verrichten dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behouden wij de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit dit werk. De klant kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt.
8. Vertrouwelijkheid

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

9. Annulatie

Als de opdracht / bestelling door toedoen van de klant niet kan worden uitgevoerd en/of de klant de bestelling / opdracht annuleert of opschort, is de klant gehouden aan ons een vergoeding te betalen ten bedrage van 20 % van de prijs van de overeengekomen bestelling / opdracht te vermeerderen met de kosten die door ons al gemaakt werden.

10. Verwerking van persoonsgegevens
  • 10.1 Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden door deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.
  • 10.2 De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv. de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.
  • 10.3 De verwerkingsverantwoordelijke is NET-Worx BV, met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Venakkerstraat 8 bus 101, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0878.755.464. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de [aannemer] en zijn personeel, medewerkers en aangestelden zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacyverklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.net-worx.be. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
11. Bevoegdheid – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.